Kalite Yönetimi

Özel Ankara Diyaliz

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMALARI

 

1. 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” gereği kurumun kaliteli hizmet sunumunun sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür.

2. SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

4. Öz değerlendirmeleri yönetir.

6. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

7. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

9. SKS Diyalizçerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

10. SKS Diyaliz gereği kalite  çalışmalarını yürütür ve koordine eder.

11. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. Kalite Yönetim Birimi çalışmalarını koordine eder.

12. SKS Diyaliz  gereği belirlenmiş olan bölüm kalite sorumlularıyla koordineli olarak çalışır.

13. Kalite Yönetim Direktörü standartlarda belirtilen komitelerin doğal üyesidir.

14. Kurumun kalite sistemi ile ilgili faaliyetlerinde kurumu temsil eder.

15. Sağlıkta  Kalite Standartlarına göre kalite sistemini kurmak, uygulatmak ve devamlılığını sağlamak için tüm faaliyetleri organize eder.

16. Hizmet sunumu ile ilgili göstergeleri değerlendirir,  kurum hedeflerine  uygunsuzluk durumunda gerekli düzeltici faaliyetleri başlatır ya da başlatılmasını

17. Kurumsal amaç ve   hedeflerinin belirlenmesinde danışmanlık eder ve onların tüm bölüm ve birimlerde  çalışanlar tarafından  benimsenmesini sağlar.

18. Kurum amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlamak, bölüm sorumlularıyla birlikte takibini ve analizini yapar.

19. Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin uygulanmasını sağlar, anket analizlerini üst yönetime sunar, yönetimle birlikte anketlerin değerlendirilmesini sağlar.

20. Her dönem hizmet sunumuna yönelik üst yönetim ve bölüm  kalite  sorumlularıyla birlikte  bölüm değerlendirme toplantılarını  gerçekleştirir.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR  

Sağlıkta Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (27.06.2015 tarihli ve 29399)

 

 

Kuruluş Amacı

İçinde bulunduğumuz yüzyıl  her alanda büyük değişimin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimden etkilenen ve ülkemiz için çok büyük öneme sahip sektörlerden biriside sağlık sektörüdür. Her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana özgü her olgu giderek önemini arttırmaktadır.

Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında diyaliz merkezimizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan ekip, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır.

Her bölüm için görevlendirilmiş olan bölüm kalite sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar.

 

Kalite Yönetim Birimi çalışmaları:

Kalite yönetim birimi sürece dahil tüm ekiplerle kurumun güçlü ya da zayıf yönlerinin tespiti için öz değerlendirme faaliyetleri başlatır.

SKS – Diyaliz (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

SKS Diyaliz’in uygulanmasına rehberlik eder, değerlendirir ve üst yönetime raporlar.

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan kontrol sonuçlarını değerlendirir.

SKS Diyaliz çerçevesinde belirlenen tüm komitelere üye olarak katılarak hasta güvenliği ve  çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma safhalarında destek ve takipçisi olur.

SKS Diyaliz kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapar.

SKS Diyaliz çerçevesinde hazırlanan ve diyaliz merkezimize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde  yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini  yapar.

Diyaliz Merkezimizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla bina turlarını organize eder.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapar.

Merkezimizde takip etmekte olduğumuz kalite indikatörlerini izler ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır.

Kod uygulamalarını (Kırmızı) düzenli olarak takip eder, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.

Hizmet sunumuna yönelik tüm verileri değerlendirir.

Hasta / hasta yakını memnuniyet anketinin yapılması / yaptırılmasını sağlar, analiz eder ve durum raporunu üst yönetime aktarır.